วิศวกรออกแบบโครงสร้าง – ไพโรจน์ วัชมานันท์

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ประเภทภาคีวิศวกร

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ. 2546 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2554 ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ในวิชาชีพ

เริ่มทำงานครั้งแรกหลังจบปริญญาตรีเมื่อปี พ.ศ. 2546 กับบริษัทซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ในตำแหน่งวิศวกรโยธา ทำหน้าที่รับผิดชอบควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานของโครงการ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ทำงานในส่วนนี้ทำให้ได้เรียนรู้เทคนิคและขั้นตอนการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ อาทิเช่น อาคารโรงงาน อาคารหอหล่อเย็น อาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย ถังบำบัดและถังเก็บน้ำทั้งตั้งบนดินและจมอยู่ใต้ดิน ฐานรากรับเครื่องจักร งานระบบระบายน้ำใต้ดิน เป็นต้น อีกทั้งยังได้มีโอกาสพบเจอปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากมายซึ่งจำเป็นต้องหาแนวทางแก้ไขทุกๆ วัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มคนซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลที่ต้องติดต่อประสานงาน, วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ, งานก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงาน เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้นำไปสู่การพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในงานประมาณราคาและทำราคาเสนอต่อเจ้าของงาน

นอกจากนี้ ได้มีโอกาสสร้างทักษะความเข้าใจในรายละเอียดของแบบก่อสร้างและเห็นข้อบกพร่องต่างๆ ของรายละเอียดที่แสดงในแบบก่อสร้าง ซึ่งอาจจะเกิดจากความผิดพลาดของผู้ออกแบบอันเนื่องมาจากขาดประสบการณ์ในงานก่อสร้างจึงทำให้มองภาพรวมไม่ครอบคลุมทั้งหมด หรืออาจจะเกิดจากการตรวจทานแบบไม่รอบคอบของผู้ออกแบบ จนส่งผลให้เกิดความยากลำบากหรือไม่สะดวกขณะทำการก่อสร้าง หรือแม้กระทั่งบางกรณีก็ไม่สามารถนำไปใช้งานในทางปฏิบัติได้จริง

หลังจากที่ได้เรียนรู้งานก่อสร้างอยู่ระยะเวลาหนึ่งจึงได้เบนเข็มเปลี่ยนสายงานมาเป็นวิศวกรออกแบบโครงสร้าง จากประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ได้จากการทำงานก่อสร้างสามารถนำมาต่อยอดใช้กับงานออกแบบได้เป็นอย่างดี ต่อมาได้เข้าศึกษาระดับปริญญาโทเมื่อปี พ.ศ. 2552 เพื่อพัฒนากระบวนการทางความคิดและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการในสายงานออกแบบโครงสร้างให้ดียิ่งขึ้น

เมื่อจบปริญญาโทในปี พ.ศ. 2554 ได้เข้าทำงานกับบริษัทเออีคอม (ประเทศไทย) ในตำแหน่งวิศวกรโครงสร้าง ซึ่งมีประสบการณ์ที่ผ่านมาในงานออกแบบทั้งโครงสร้างเหล็กและคอนกรีตเสริมเหล็ก อาทิเช่น โครงสร้างภายในของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย อาคารโรงงาน อาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย ถังบำบัดน้ำเสีย โครงสร้างรับถังไซโล โครงสร้าง Platform ชั่วคราวเพื่อใช้รองรับเครื่องจักรหนักในงานก่อสร้างกลางน้ำ (เช่น เสาเข็มเจาะ) ผนังเข็มพืดเหล็กพร้อมระบบค้ำยัน สะพานข้ามคลอง เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้มีประสบการณ์ทำงานเป็นที่ปรึกษาและช่วยออกแบบระบบโครงสร้างผนังเข็มพืดเหล็กเพื่อกันดินและป้องกันน้ำท่วมให้กับบริษัทสยามสตีล รวมถึงเคยผ่านประสบการณ์เป็นที่ปรึกษางานก่อสร้างบ้านเพื่อคอยควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมาให้กับเจ้าของงาน อีกทั้งเคยทำงานในด้านการให้คำแนะนำกับบุคคลที่ต้องการจะซื้ออาคารหรือบ้านมือสอง โดยจะให้ข้อมูลที่สำคัญซึ่งจำเป็นต่อการใช้ตัดสินใจเลือกซื้อ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อจำนวนเงินที่ต้องจ่ายไปทั้งหมด

ทัศนคติต่อวิชาชีพ

งานทางด้านวิศวกรรมโยธาเป็นสายงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศของเราให้ก้าวไปสู่ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนได้ อีกทั้งยังทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนมีความสะดวกสบายและดียิ่งขึ้นมากกว่าในอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ อาชีพวิศวกรโยธายังต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก เพราะหากพลาดแม้แต่เพียงนิดเดียวก็อาจทำให้หลายๆ คนต้องสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน อาชีพนี้จึงเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบ้านเมือง และหากมีโอกาสก็อยากจะช่วยพัฒนาวิศวกรไทยรุ่นใหม่ๆ ให้ก้าวขึ้นไปสู่ความเป็นมืออาชีพเพื่อจะได้มาช่วยกันพัฒนาประเทศชาติของเราให้เจริญยิ่งๆ ขึ้น เพราะ “คนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลก”

ประวัติการทำงาน

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

 • พ.ศ. 2546 โครงการ New Hulhumale Development Project Phase I New Hulhumale Island, Republic of Muldives (ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และโรงพยาบาล)
 • พ.ศ. 2547 โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตผงซักฟอก New KAO Project Phase I นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อ. พานทอง จ. ชลบุรี
 • พ.ศ. 2548 โครงการก่อสร้าง โรงงานผลิตสารปิโตรเคมี Indrorama PTA Project นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ. เมือง จ. ระยอง
 • พ.ศ. 2548 - 2550 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 KK2 Power Plant Project อ. แก่งคอย จ. สระบุรี
 • พ.ศ. 2550 - 2552 วิศวกรโครงสร้าง แผนกวิศวกรรม ประจำสำนักงานใหญ่ (ออกแบบโครงสร้างและงานบริการทางด้านวิศวกรรมให้กับหน่วย งานก่อสร้าง)

บริษัท เออีคอม จำกัด (ประเทศไทย)

 • พ.ศ. 2554 - 2557 โครงการออกแบบเส้นทางและสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน ช่วงส่วนต่อขยายจากสถานีสนามชัยถึงท่าพระ (ออกแบบโครงสร้างภายในของสถานีสนามชัยและอิสระภาพ และ Intervention Shaft 3)
 • พ.ศ. 2555 โครงการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานกู๊ดเยียร์ (ออกแบบโครงสร้างถังบำบัดน้ำเสียและอาคารควบคุม)

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน)

 • พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน วิศวกรที่ปรึกษาด้านงานวิศวกรรมโครงสร้าง

ประกอบอาชีพอิสระสายงานวิศวกรรมโยธา

 • พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน รับออกแบบโครงสร้างต่างๆ อาทิเช่น อาคารบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน โครงสร้างอาคารในวัด โครงสร้างนั่งร้านในงานก่อสร้าง ออกแบบเฉพาะส่วนโครงสร้าง เช่น คานหรือเสายาวเป็นพิเศษ รอยต่อยึดโครงสร้าง ออกแบบปรับแก้โครงสร้างานฐานรากอาคาร ออกแบบปรับแก้กำแพงเก็บกักของเหลวพร้อมระบบฐานราก เป็นต้น, วิศวกรที่ปรึกษางานก่อสร้างบ้านพักอาศัย เช่น ดูแลตลอดโครงการ หรือช่วยตรวจสอบร่างสัญญางานก่อสร้างและปรับแก้ หรือให้คำปรึกษาทั่วไป, รับตรวจงานก่อสร้างห้องชุดคอนโดมิเนียม

บริษัท ไทยเม็ททอลอลูมิเนียม จำกัด

 • พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน วิศวกรที่ปรึกษาด้านงานวิศวกรรมโครงสร้าง
ดูทีมงานทั้งหมด คลิก!